Vedtægter

Højer

Vandtårn

VEDTÆGTER

  Vedtægter


  § 1.  Foreningens navn:

Foreningens navn er: ”Foreningen Højer Vandtårn” med hjemsted i Højer.


  § 2.  Foreningens formål:

• At udvikle og drive Højer Vandtårn til en selvstændig og økonomisk bæredygtig enhed.

• At udarbejde ide´ er til Højer Vandtårns anvendelse til synliggørelse af Højer som turistby.

• At sikre den daglige drift samt vedligeholdelse.


  § 3.  Medlemmer:

Som medlemmer af foreningen kan alle der har interesse for foreningens formål optages.


  § 4.  Økonomi:

Foreningens økonomi tilvejebringes ved ”fundraising”, salg, leje, entre´ og kontingent.

Medlemmer betaler et af Generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


  § 5.  Ledelse:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 5-7 personer til at varetage den daglige drift.

Valgene gælder for 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig med: formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Det tilstræbes at formand og kasserer ikke er på valg samtidigt.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

Bestyrelsen afholder møder efter behov og indkaldes af formanden.

Hvis 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker møde skal formanden indkalde til et sådant.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg uden for bestyrelsen. Der skal dog være mindst 1 bestyrelsesmedlem i dette.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.


  § 6.  Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Den indkaldes med mindste 14 dages varsel pr mail, brev eller opslag i Højer.

Generalforsamlingen afholdes efter en dagsorden, der mindste skal indeholde nedenstående punkter:

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning til efterretning.

3.  Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4.  Fastsættelse af kontingent.

5.  Behandling af indkomne forslag.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. (i ulige år 4 medlemmer – i lige år 3 medlemmer)

7.  Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.

8.  Valg af revisor for 1 år.

9.  Eventuelt.

Alle afstemninger kræver almindelig (simpelt) flertal.

Ved personvalg kan der forlanges skriftlig afstemning.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde mindste 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


  § 7.  Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller ¼ af foreningens medlemmer anmoder herom.

Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.


  § 8.  Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan foretages på en ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling ved at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.


  § 9.  Foreningens opløsning:

Foreningens opløsningen kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalfor-

samlinger. En ordinær og en ekstraordinær.

På den første generalforsamling tages der stilling til opløsningen.

På den anden generalforsamling kan vedtagelse om opløsning vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Aktiver tilfalder velgørende formål i Højer.


Ovenstående vedtægter er fremlagt og godkendt på Foreningens stiftende generalforsamling den 30. april 2013.


Højer Vandtårn

Nørrevej 50

6280 Højer


Tel: +45 93 92 14 33

E-mail: mail@fhvt.dk

Del denne side

Nationalpark vadehavet verdensarv
Nationalpark vadehavet

Webmaster: Klaus Aalling